ઝીની ઝીની બીની ચદરિયા

ઝીની ઝીની બીની ચદરિયા

કાહ કે તાના કાહ કે ભરની,
કૌન તાર સે બીની ચદરિયા,
ઈંગલા પિંગલા તાના ભરની,
સુષમન તાર સે બીની ચદરિયા.

અષ્ટ કમલદલ ચરખા ડોલૈ,
પાંચ તત્વ ગુણ તીની ચદરિયા,
સાંઈ કો સિયત માસ દશ લાગે,
ઠોક ઠાક કે બીની ચદરિયા.

સો ચાદર સુર નર મુનિ ઓઢિન,
ઓઢિ કે મૈલી કીની ચદરિયા,
દાસ કબીર યતન સે ઓઢિન,
જ્યોં કી ત્યોં ધર દીની ચદરિયા..

– સંત કબીર

See also  સદગુરૂ વચનના થવા અધિકારી
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *