વિવેક રાખો તમે સમજી ચાલો

વિવેક રાખો તમે સમજી ચાલો, ને વસ્તુ રાખો ગુપત રે મુખના મીઠા ને અંતરના ખોટા, ને એવાની સાથે ન થાજો લુબ્ધ રે … વિવેક.

અજડ અવિવેકી ગુરુથી વિમુખ રહેવું, જેને રે’ણી નહીં લગાર રે, વચન લંપટ ને વિષય ભરેલા ને એવાની સાથે મેળવવો નહિ તાર રે … વિવેક.

અહંતા મમતા આશા ને અન્યાય ને ઈર્ષા ઘણી ઉરમાંય રે, એવા માણસને અજ્ઞાની ગણ્યા, ને પોતાની ફજેતી થાય રે …. વિવેક.

દાઝના ભરેલા ન દુબજામાં પુરા, ને નહિ વચનમાં વિશ્વાસ રે ગંગા રે સતી એમ બોલ્યાં ને તમે એવાથી પામજો ત્રાસ રે … વિવેક.

– ગંગા સતી

See also  Ode To The Spirit Of Earth In Autumn by George Meredith
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *