વસ્તુ વિચારીને દીજીએ

વસ્તુ વિચારીને દીજીએ જોજો તમે સુપાત્ર રે, વરસા સુધી અધિકારીપણું જોવું ને ફેર ન રહે અણુમાત્ર રે … વસ્તુ.

ગુરુને ક્રોધ થયો એવું લાગી જાણે, ને ત્યાં લગી શુદ્ધ અધિકારી ન કહેવાય રે, ગુરુજીના વચનમાં આનંદ પામે જે આવી લાગે એને પાય રે … વસ્તુ.

એવા શુદ્ધ અધિકારી જેને ભાળો, ને તેને કરજો ઉપદેશ રે, ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં રે એને વાગે નહિ કઠણ વચનો લેશ રે … વસ્તુ.

– ગંગા સતી

See also  Rhomboidal Dirge by George Wither
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *