વાગે છે રે વાગે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે

વાગે છે રે વાગે છે, વૃંદાવન મોરલી વાગે છે … ટેક

તેનો શબ્દ ગગનમાં ગાજે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે … વૃંદાવન

વૃંદા તે વનને મારગ જાતાં, વા’લો દાણ દધિનાં માગે છે. … વૃંદાવન

વૃંદા તે વનમાં રાસ રચ્યો છે, વા’લો રાસમંડળમાં બિરાજે છે. … વૃંદાવન

પીળાં પીતાંબર જરકસી જામા, હાથે પીળો પટકો બિરાજે છે. … વૃંદાવન

કાને તે કુંડળ માથે મુગટ ને, મુખ પર મોરલી બિરાજે છે. … વૃંદાવન

વૃંદા તે વનની કુંજગલીનમાં, વા’લો થનક થૈ થૈ નાચે છે. … વૃંદાવન

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર, દર્શનથી દુઃખડાં ભાંગે છે. … વૃંદાવન

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *