ઊલટ સમાવ્યો સૂલટમાં

ઊલટ સમાવ્યો સૂલટમાં ને સૂરતા ગઈ સૂન માંય રે, ભાળી સ્વામીની ભોમકા ને હરિ જોયા અખંડ સુન માંય રે … ઉલટ.

આવરણ મટી ગયા ને હવે થયો છે આનંદ રે, બ્રહ્મ ભાળ્યા એક તારમાં ને તૂટ્યો પ્રપંચનો ફંદ રે … ઉલટ.

અવિનાશી મેં અખંડ જોયા ને જ્યાં નામ રૂપનો નાશ રે, સચ્ચિદાનંદ પુરણ સદા સ્વામી ને તેને જોઈ લ્યો ઉલ્લાસ રે … ઉલટ.

અવાચ પદ અખંડ અનામી ને તેને જોઈ થયો ઉલ્લાસ રે, ગંગા રે સતી પ્રતાપે પાનબાઈ બોલ્યાં ને કીધો મુળ અવિદ્યાનો નાશ રે … ઉલટ.

– ગંગા સતી

See also  The Patience Of The People by Victor Hugo
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *