તેરો કોઈ નહીં રોકણહાર

તેરો કોઈ નહીં રોકણહાર મગન હુઈ મીરાં ચલી

લાજ શરમ કુલ કી મર્યાદા શિર સે દૂર કરી; માન અપમાન દોઉ ધર પટકે નિકસી જ્ઞાન ગલી.

ઊંચી અટરીયાં લાલ કિંવડીયા, નિર્ગુણ સેજ બીછી પચરંગી ઝાલર શુભ સોહે, ફુલન ફુલ કલી.

બાજુબંધ કડૂલા સોહે, સિંદૂર માંગ ભરી, સુમિરન થાળ હાથ મેં લીન્હો, શોભા અધિક ખરી.

સેજ સુષમણા મીરાં સોહે, શુભ હૈ આજ ધડી, તુમ જાઓ રાણા ઘર અપને, મેરી થારી નહીં સરી.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *