તેં શું કર્યું ?

દેશ તો આઝાદ થાતાં થઈ ગયો, .
તેં શું કર્યું ?

દેશ જો બરબાદ થાતાં રહી ગયો, .
એ પુણ્ય આગળ આવીને કોનું રહ્યું ?

‘લાંચ રુશ્વત, ઢીલ, સત્તાદોર, મામામાશીના,
કાળાં બજારો, મોંઘવારી : ના સીમા !’ .

-રોષથી સૌ દોષ ગોખ્યા, .
ગાળથી બીજાને પોંખ્યા.

આળ પોતાને શિર આવે ન, જો !
તેં શું કર્યું ?

-આપબળ ખર્ચ્યું પૂરણ ?
જો, દેશના આ ભાગ્યમાં તેં શું ભર્યું ? .

સ્વાતંત્ર્યની કિંમત ચૂકવવી હર પળે; .
સ્વાતંત્ર્યના ગઢકાંગરા : કરવત ગળે.

ગાફેલ, થા હુશિયાર !
તું દિનરાત નિજ સૌભાગ્યને શું નિંદશે ?
શી સ્વર્ગદુર્લભ મૃત્તિકાનો પુણ્યમય તુજ પિંડ છે ! .

હર એક હિંદી હિંદ છે, .
હર એક હિંદી હિંદની છે જિંદગી.

હો હિંદ સુરભિત ફુલ્લદલ અરવિંદ :
એ સ્વાતંત્ર્ય દિનની બંદગી.

-ઉમાશંકર જોશી

See also  The Vision Of Echard by John Greenleaf Whittier
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *