તને કાંઈ કાંઈ બોલ સુણાવા

તને કાંઈ કાંઈ બોલ સુણાવા મારા સાંવરા ગિરિધારી, પૂરવ જનમની પ્રીત પુરાણી આવને ગિરધારી … મારા સાંવરા

સુંદર વદન જોવું સાજન, તારી છબી બલિહારી, મારા આંગણમાં શ્યામ પધારો, મંગલ ગાવું નારી … મારા સાંવરા

મોતી ચોક પૂરાવ્યા છે ને તન મન દીધા વારી, ચરણ કમળની દાસી મીરાં જનમ જનમની કુંવારી … મારા સાંવરા

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *