તમારો ભરોસો મને ભારી

તમારો ભરોસો મને ભારી,
સીતાના સ્વામી,
તમારો ભરોસો મને ભારી.

રંક ઉપર વ્હાલો ચમ્મર ઢોળાવે,
ભૂપને કીધા ભીખારી,
સીતાના સ્વામી … તમારો ભરોસો.

નખ વધારી હિરણ્યકશ્યપ માર્યો,
પ્રહ્લાદ લીધો ઉગારી,
સીતાના સ્વામી … તમારો ભરોસો.

ભલે મળ્યો મહેતા નરસૈંયાનો સ્વામી,
નામ ઉપર જાઉં વારી,
સીતાના સ્વામી … તમારો ભરોસો.

– નરસિંહ મહેતા

See also  Barley-Break; Or, Last In Hell by Robert Herrick
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *