સુની મૈં હરિ-આવન કી અવાજ

સુની હો મૈં હરિ-આવન કી અવાજ.

મહલ ચઢ-ચઢ જોઉં મેરી સજની, કબ આવૈ મહારાજ, દાદર મોર બપૈયા બોલૈ, કોયલ મધુરે સાજ … સુની હો મૈં.

ઊમગ્યો ઈંદ્ર ચહું દિશ બરસૈ, દામણી છોડી લાજ, ધરતી રૂપ નવા ધરિયા હૈ, ઈંદ્ર મિલન કે કાજ … સુની હો મૈં.

મીરાં કે પ્રભુ હરિ અવિનાશી, બેગ મિલો સિરરાજ … સુની હો મૈં.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *