સુણ લેજો બિનતી મોરી

સુણ લેજો બિનતી મોરી, મૈં શરણ ગ્રહી પ્રભુ તોરી.

તુમ (તો) પતિત અનેક ઉધારે, ભવસાગર સે તારે, મૈં સબ કા તો નામ ન જાનૂ, કોઈ કોઈ નામ ઉચારે.

અમ્બરીષ, સુદામા, નામા, તુમ પહુંચાયે નિજ ધામા, ધ્રુવ જો પાંચ વર્ષ કે બાલક, તુમ દરસ દિયે ધનશ્યામા.

ધના ભક્ત કા ખેત જમાયા, કબીરા કા બૈલ ચરાયા, શબરી કા જૂઠા ફલ ખાયા, તુમ કાજ કિયે મન ભાયા.

સદના ઔર સેના નાઈ કો, તુમ કીન્હા અપનાઈ, કરમા કી ખીચડી ખાઈ, તુમ ગણિકા પાર લગાઈ.

મીરાં કે પ્રભુ તુમરે રંગ રાતી, યા જાનત સબ દુનિયાઈ. સુન લેજો બિનતી મોરી, મૈં શરણ ગ્રહી પ્રભુ તોરી.

– મીરાંબાઈ

See also  A Bubble by Ambrose Bierce
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *