શ્યામ મને ચાકર રાખોજી

શ્યામ, મને ચાકર રાખોજી,
ગિરધારી લાલ, ચાકર રાખોજી … ટેક

ચાકર રહસૂં, બાગ લગાસૂં, નિત ઉઠ દરસન પાસૂં;
વૃંદાવનકી કૂંજ ગલિનમેં, ગોવિંદ લીલા ગાસૂં … મને ચાકર

શ્યામ, મને ચાકર રાખોજી, ગિરધારી લાલ, ચાકર રાખોજી … ટેક

ચાકર રહસૂં, બાગ લગાસૂં, નિત ઉઠ દરસન પાસૂં; વૃંદાવનકી કૂંજ ગલિનમેં, ગોવિંદ લીલા ગાસૂં … મને ચાકર

ચાકરી મેં દરસન પાઉં, સુમિરન પાઊં ખરચી; ભાવ ભગતિ જાગીરી પાઊં, તીનોં બાતા સરસી … મને ચાકર

મોર મુકુટ પીતાંબર સોહે, ગલે બૈજંતી માલા, વૃંદાવનમેં ધેનું ચરાવે, મોહન મુરલીવાલા … મને ચાકર

ઊંચે ઊંચે મહલ બનાઊં બિચ બિચ રખું બારી, સાંવરિયાં કે દરસન પાઊં, પહિર કુસુમ્બી સારી … મને ચાકર

જોગી આયા જોગ કરનકૂં, તપ કરને સંન્યાસી; હરિ-ભજનકૂ સાધુ આયે, વૃંદાવન કે વાસી … મને ચાકર

મીરાં કે પ્રભુ ગહિર ગંભીરા હૃદે રહો જી ધીરા; આધી રાત પ્રભુ દરસન દીન્હોં, જમુનાજી કે તીરા … મને ચાકર

-મીરાંબાઈ

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *