શું છે ત્યાં આજે, જ્યાં વૃક્ષ હતું

શું છે ત્યાં આજે,
જ્યાં વૃક્ષ હતું એક વાર ?
અવકાશ શૂન્ય ?
હવા પારદર્શક ? ના.

ચાલ્યો સીધો જાઉં.
ઓ ભટકાયો –
એવું મનને ભાસે કાંઈ સઘન,
માર્ગમાં.

પેલું આવે શરગતિએ કો વિહંગ….
એ ય તે ખમચાયું ક્ષણ શૂન્યવચાળે
ડાળે જાણે બેઠું ?
બેઠું-ના-બેઠું જાણે ને વૃક્ષ-આકૃતિ
અંકિત કરતું ગયું શૂન્યમાં.

વિશ્વ કોઈ મુજ,
નીડ બનીને ઝૂલ્યા કરશે
હવે ચિરંતન એ આકૃતિની
લઘુ હથેળીમાં.

– ઉમાશંકર જોશી

See also  Lyrics Of Love And Sorrow by Paul Laurence Dunbar
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *