શિક્ષા શાણાને…

સરવ કામ છાંડીને
પરથમ શ્રીગુરુ ગોવિન્દ ભજિયે જી;
સકલ કામના – સિદ્ઘિ જેથી,
વારે તેહેને તજિયે. શિક્ષા શાણાને…..

પરોપકાર, પ્રીતિ, મૃદુ વાણી;
મોટા જન તે જાણોજી;
નિર્દય, આપસ્વારથી, જૂઠા;
તે નીચા પરમાણો. શિક્ષા શાણાને…..

ખરી મેહેનતનું દ્રવ્ય જોડિયે,
નીચ નજર ના કરિયે જી;
પાછલથી પસ્તાવો ઉપજે,
હાણ હાંસીથી ડરિયે. શિક્ષા શાણાને…..

વિના વિચાર્યું કામ કરે
તે પાછલથી પસ્તાય જી;
બગડી બૂંદ ન હોજે સઘરે,
મળે ન તક જે જાય. શિક્ષા શાણાને…..

ઋણ કાઢીને ખરચ ન કરિયે,
દાટી ન સહિયે દુ:ખજી;
જેહેવી સંપત તેહેવું ભોજન,
સદા પામિયે સુખ્ખ. શિક્ષા શાણાને……

સુખ આવ્યે છાકી ન જૈયે,
દુ:ખ આવ્યે નવ ડરિયે જી;
આપણાથી અઘિકાંને જોઇને
ગરવ ક્લેશને હરિયે. શિક્ષા શાણાને…..

લાખ ગમાવી સાખ રાખજો, સાખે મળશે લાખ જી;
લાખ ખરચતાં સાખ નહિ મળે, સાખ ગયે સહુ ખાખ.
શિક્ષા શાણાને……

Shiksha Shanane by Dayaram

See also  The Aeolian Harp by Herman Melville
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *