સંતન કે સંગ લાગ રે

સંતન કે સંગ લાગ રે, તેરી ભલી બનેગી … સંતન કે સંગ

હંસન કી ગતિ હંસ હિ જાનૈ, ક્યા જાને કોઈ કાગ રે … સંતન કે સંગ

સંતન કે સંગ પૂર્ણ કમાઈ, હોય બડો તેરે ભાગ રે… સંતન કે સંગ

ધ્રુવ કી બની પ્રહ્લાદ કી બન ગઈ, ગુરૂ સુમિરન બૈરાગ રે … સંતન કે સંગ

કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધો, રામ ભજનમેં લાગ રે… સંતન કે સંગ.

– સંત કબીર

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *