સમુદ્ર સરીખા મારા વીરા

તમે જાણી લ્યો સમુદ્ર સરીખા મારા વીરા રે, આ દિલ તો ખોલીને દીવો કરો રે હોજી. … મારા.

આ રે કાયામાં છે વાડીઓ રે હોજી, માંહે મોર કરે છે ઝીંગોરા રે … મારા.

આ રે કાયામાં છે સરોવર રે હોજી, માંહે હંસ તો કરે છે કલ્લોલા રે … મારા.

આ રે કાયામાં છે હાટડાં રે હોજી, તમે વણજવેપાર કરોને અપરંપારા રે … મારા.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધારના ગુણ હોજી, દેજો અમને સંતચરણે વાસેરા રે … મારા.

-મીરાંબાઈ

See also  The Visions Of Bellay by Edmund Spenser
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *