સમરને શ્રી હરિ

સમરને શ્રી હરિ, મેલ મમતા પરી, જોને વિચારીને મુળ તારું; તું અલ્યા કોણ ને કોને વળગી રહ્યો, વગર સમજે કહે મારું મારું … સમરને

દેહ તારો નથી જો તું જુગતે કરી, રાખતા નવ રહે નિશ્ચે જાયે, દેહ સંબધ તજે નવ નવા બહુ થશે, પુત્ર કલત્ર પરિવાર વહાવે … સમરને

ધન તણું ધ્યાન તું અહોનિશ આદરે, એ જ તારે અંતરાય મોટી, પાસે છે પિયુ અલ્યા કેમ ગયો વિસરી, હાથથી બાજી ગઇ થયા રે ખોટી … સમરને

ભરનિંદ્રા ભર્યો, રુંધી ઘેર્યો ઘણો, સંતના શબ્દ સુણી કાં ન જાગે, ન જાગતા નરસૈંયો લાજ છે અતિ ઘણી, જન્મોજનમ તારી ખાંત ભાંગે … સમરને

– નરસિંહ મહેતા

See also  True Brotherhood by Ella Wheeler Wilcox
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *