સદગુરૂ વચનના થવા અધિકારી

સદગુરુ વચનના થાવ અધિકારી મેલી દો અંતરનું અભિમાન,
માન મેલીને તમે આવો મેદાનમાં, સમજો ગુરુજીની શાન રે … સદગુરુના.

અંતર ભાંગ્યા વિના ઉભરો નૈ આવે નહીં થાય સાચેસાચી વાત,
આંટી છૂટે જ્યારે અંતર તણી, ત્યારે પ્રભુજી દેખાય સાક્ષાત રે … સદગુરુના.

સત્સંગ રસ તો અગમ અપાર છે, એ તો પીવે કોઈ પીવનહાર,
તનમન કેરી જ્યારે સુધબુધ ભૂલાશે ત્યારે અરસપરસ મળશે એકતાર રે … સદગુરુના.

ધડની ઉપર જેને શીશ મળે મહીં એવો ખેલ છે આ ખાંડાની ધાર રે,
એમ રે તમારું તમે શીશ ઉતારો તો તમને રમાડું બાવન વાર રે … સદગુરુના.

હું અને મારું એ મનનું કારણ પાનબાઈ! એ મન જ્યારે મટી જાય રે,
ગંગા સતી એમ બોલિયાં, પાનબાઈ, ત્યારે અંતરમાં અલખ દેખાય રે … સદગુરુના.

– ગંગા સતી

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *