રાણાજી, તૈં ઝહર દિયો મૈં જાની

રાણાજી, તૈં ઝહર દિયો મૈં જાની.

જબ લગ કંચન કસિયે નાહી, હોત ના બારા પાની; લોકલાજ કુલ કાન જગતકી, બહાય દીની જૈસે પાની. … રાણાજી.

અપને ઘરકા પરદા કર લે, મૈં અબલા બૌરાની; તરકસ તીર લગ્યો મેરે હિયરે, ગરક ગયો સનકાની … રાણાજી.

મીરાં પ્રભુ કે આગે નાચી, ચરણકમલ લપટાની … રાણાજી.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *