રમઝમ રમઝમ નૂપુર વાગે

રુમઝુમ રુમઝુમ નેપૂર વાજે, તાળી ને વળી તાલ રે; નાચંતા શામળિયો-શ્યામા, વાધ્યો રંગ રસાળ રે … રુમઝુમ રુમઝુમ

ઝાલ ઝબૂકે રાખલડી રે, મોર-મુગટ શિર સોહે રે; થેઈ થેઈ થેઈ તહાં કરતી કામા, મરકલડે મન મોહે રે … રુમઝુમ રુમઝુમ

કોટિકલા તહાં પ્રગટ્યો શશિયર, જાણે દિનકર ઉદિયો રે; ભણે નરસૈંયો મહારસ ઝીલે, માનિની ને મહાબળિયો રે … રુમઝુમ રુમઝુમ

– નરસિંહ મહેતા

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *