રમીએ તો રંગમાં રમીએ પાનબાઈ

રમીએ તો રંગમાં રમીએ પાનબાઈ, મેલી દઈ લોકની મરજાદ રે, હરિના દેશમાં ત્રિગુણ નવ મળે, ન હોય ત્યાં વાદવિવાદ રે … રમીએ

કર્તાપણું કોરે મૂકીને રમતાં આવશે પરપંચનો અંત રે, નવધા ભક્તિમાં નિર્મળ રહેવું એમ કહે છે વેદ ને સંત રે … રમીએ

સાંગોપાંગ એકરંગ થઈને રમો લાગે નવ બીજો રંગ રે, સાચાની સંગે કાયમ રમતાં કરવી ભક્તિ અભંગ રે … રમીએ

ત્રિગુણરહિત થઈ કરે નિત કરમ એને લાગે નહીં કર્તાપણાનો ડાઘ રે, ગંગા સતી એમ બોલિયાં પાનબાઈ તેને નડે નહીં કરમનો ભાગ રે … રમીએ

– ગંગા સતી

See also  Mujhe Pukaar Lo
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *