રામ રાખે તેમ રહીએ

રામ રાખે તેમ રહીએ, ઓધવજી રામ રાખે તેમ રહીએ.. હે આપણે ચીઠ્ઠીના ચાકર છૈએ, ઓધવજી રામ રાખે તેમ રહીએ…

કોઇ દિન પહેરણ હિર ને ચીર તો કોઇ દિન સાદા ફરીએ, કોઇ દિન ભોજન શિરો ને પૂરી તો કોઇ દિન ભુખ્યાં રહીએ, ઓધવજી, રામ રાખે તેમ રહીએ…

કોઇ દિન રહેવાને બાગ-બગીચા તો કોઇ દિન જંગલ રહીએ, કોઇ દિન સુવાને ગાદી ને તકીયા તો કોઇ દિન ભોંય પર સુઇએ, ઓધવજી, રામ રાખે તેમ રહીએ…

બાઇ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ સુખ-દુ:ખ સર્વે સહીએ હે આપણે ચીઠ્ઠીના ચાકર છૈએ. ઓધવજી, રામ રાખે તેમ રહીએ…

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *