રામનામ સાકર કટકા

રામનામ સાકર કટકા, હાંરે મુખ આવે અમીરસ ઘટકા;

હાંરે જેને રામ ભજન પ્રીત થોડી, તેની જીભલડી લ્યોને તોડી.

હાંરે જેણે રામ તણા ગુણ ગાયા, તેણે જમ ના માર ન ખાયા;

હાંરે ગુણ ગાય છે મીરાંબાઈ, તમે હરિચરણે જાઓ ઘાઈ.

– મીરાંબાઈ

See also  Things Mortal Still Mutable [epigram] by Robert Herrick
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *