રામ રમકડું જડિયું રે

રામ રમકડું જડિયું રે, રાણાજી; મને રામ રમકડું જડિયું.

રૂમઝૂમ કરતું મારે મંદિરે પધાર્યું; નહિ કોઈના હાથે ઘડિયું રે; મને રામ રમકડું જડિયું.

મોટા મોટા મુનિવર મથી મથી થાક્યા; કોઈ એક વિરલાને હાથે ચડિયું રે; મને રામ રમકડું જડિયું.

સૂના શિખરના ઘાટથી ઉપર; અગમ અગોચર નામ પડિયું રે; મને રામ રમકડું જડિયું.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર; મન મારું શામળિયા સંગ જડિયું રે; મને રામ રમકડું જડિયું.

– મીરાંબાઈ

See also  The Ass by Robert Herrick
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *