પૃથુરાજ ચાલ્યા સ્વધામ ત્યારે

પૃથુરાજ ચાલ્યા સ્વધામ ત્યારે સનકાદિક આવ્યા તેને દ્વાર રે, રાજયોગનો અભ્યાસ બતાવ્યો જેથી પ્હોંચી ગયા પરાને પાર રે … પૃથુરાજ

ઉધ્ધવે કૃષ્ણ સાથે સંવાદ કીધો બતાવ્યું પ્રણવ કેરું ધ્યાન રે, પ્રણવ જીત્યા ને પરમગતિ પામ્યા જેથી પ્રગટ્યું નિર્મળ જ્ઞાન રે … પૃથુરાજ

પાંચ પ્રાણની ગતિ એણે જાણી રે, ભાળ્યા ત્રિગુણાતીત અવિનાશ રે, કૃષ્ણાકાર સર્વે જગત જણાયું જેનો રોમેરોમમાં વાસ રે … પૃથુરાજ

એકાગ્ર ચિત્ત કરી અભ્યાસ આદરો તો લાગે ત્રિગુણાતીતમાં તાર રે, ગંગાસતી એમ રે બોલિયાં રે, પાનબાઈ તમે ભાળો એને નિર્ધાર રે … પૃથુરાજ

– ગંગા સતી

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *