પ્રાણજીવન પ્રભુ મારા

તમે અબોલા શીદ લ્યો છો રાજ, પ્રાણજીવન પ્રભુ મારા? અમને દુઃખડાં શીદ દ્યો છો રાજ, પ્રાણજીવન પ્રભુ મારા?

તમે અમારા, અમે તમારા, ટાળી શું દ્યો છો રાજ? … પ્રાણજીવન.

ઊંડે કૂવે ઊતર્યા છે વહાલા, છેહ આમ શું દ્યો છો રાજ? … પ્રાણજીવન.

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ, હૃદયકમલમાં રહો છો રાજ … પ્રાણજીવન.

– મીરાંબાઈ

See also  Spring Song by Bliss Carman
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *