પ્રભુજી મન માને જબ તાર

પ્રભુજી મન માને જબ તાર.

નદિયાં ગહિરે નાવ પુરાને, અબ કૈસે ઊતરું પાર ? … પ્રભુજી મન માને.

વેદ પુરાનાં સબ કુછ દેખે, અંત ન લાગે પાર … પ્રભુજી મન માને.

મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર, નામ નિરંતર સાર … પ્રભુજી મન માને.

– મીરાંબાઈ

See also  The Duke Is The Lad by Thomas Moore
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *