પિય બિન સૂનો મ્હારો દેશ

પિય બિન સૂનો છે જી મ્હારો દેશ.

એસો હૈ કોઈ પિય સે મિલાવૈ? તન મન કરું સબ પેશ, તેરે કારણ બનબન ડોલું કરકે જોગણ વેશ … પિય બિન સૂનો

અવધિ બીતી અજહું ન આયે, પંડર કો ગયા કેસ, મીરાં કે પ્રભુ કબ રે મિલોગે? તજ દિયો નગર ન રેસ … પિય બિન સૂનો

– મીરાંબાઈ

See also  Spectres That Grieve by Thomas Hardy
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *