પરિપૂર્ણ સતસંગ હવે તમને કરાવું

પરિપૂર્ણ સતસંગ હવે તમને કરાવું, ને આપું જોને નિર્મળ જ્ઞાન રે, જનમવા મરવાનું તમારું મટાડીને ધરાવું અવિનાશીનું ધ્યાન રે … પરિપૂર્ણ.

નામરૂપને મિથ્યા જાણો ને મેલી દેજો મનની તાણાવાણ રે, આવો બેસો એકાંતમાં ને તમને, પદ આપું નિર્વાણ રે … પરિપૂર્ણ.

સદા રહો સતસંગમાં ને કરો અગમની ઓળખાણ રે, નુરત સુરતથી નિજ નામ પકડીને જેથી થાય હરિની જાણ રે … પરિપૂર્ણ.

મેલ ટળે ને વાસના ગળે, ન કરો પુરણનો અભિયાસ રે, ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં, થાય મૂળ પ્રકૃતિનો નાશ રે … પરિપૂર્ણ.

– ગંગા સતી

See also  For Katrina’s Sun-Dial by Henry van Dyke
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *