પાકો પ્રેમ જ્યારે અંગમાં આવે

પાકો પ્રેમ જ્યારે અંગમાં આવે, ત્યારે સાધના સર્વ શમી જાય રે, કરવું એને કાંઈ નવ પડે ને સહજ સમાધિ એને થાય રે … પાકો પ્રેમ

કર્તાપણું સર્વે મટી જાય ત્યારે, જગત જૂઠું જાણ્યું ગણાય રે, અંતઃકરણમાં ભક્તિ આવે નિર્મળ ત્યારે ખરી દૃઢતા બંધાય રે … પાકો પ્રેમ

કોઈ પ્રપંચ એને નડે નહીં, જેના મટી ગયા પૂર્ણ વિકાર રે, અંતરમાંથી જેણે મર્યાદા ત્યાગી, અટકે નહીં જગત વ્યવહાર રે … પાકો પ્રેમ

શુદ્ધ વચનમાં સુરતા બંધાણી ને મટી ગયા વાદવિવાદ રે, ગંગાસતી એમ બોલિયાં પાનબાઈ, એને આવે સુખ સ્વાદ રે … પાકો પ્રેમ

– ગંગા સતી

See also  His Meditation Upon Death by Robert Herrick
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *