પગે ઘુંઘરું બાંધી

પગે ઘુંઘરું બાંધી મીરાં નાચી રે … ટેક

મૈં તો મેરે નારાયણ કી, આપ હી હો ગઇ દાસી રે … પગ

લોગ કહે મીરાં ભયી બાંવરી, ન્યાત કહે કુલ નાસી રે … પગ

વિષ કા પ્યાલા રાણાજીને ભેજ્યા, પીવત મીરાં હાંસી રે … પગ

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, સહજ મિલે અવિનાશી રે … પગ

– મીરાંબાઈ

See also  The Riders In The Stand by Banjo Paterson
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *