Nititumbi Bhavsindhu Ne Tarave – Narmadashankar Dave

નીતિતુંબી ભવસિંધુને તરાવે
તુફાની તુરંગમાંથી,

વાયુ ભયંકરમાંથી,
ધારવાળા ખડકમાંથી,

ક્ષેમ તીરે લાવે લાવે. તે તરાવે
વીંટળાઇ વળી લાલચો ચોપાસે;

નથી ધૈર્ય અને સત્યનુંબળ પાસે
અરે, રહેવું બંધાઇ જમપાશે;

પ્રભુ, પ્રેર તું ઉપાય, લાગુ પાય, હે જગરાય
તું સમરાય, સુખડું થાય, મનની લાય,

બહુ બહુ હાય, સહુ સમાય,
સંકટો ના’વે ના’વે. તે તરાવે

 

Nititumbi Bhavsindhu Ne Tarave – Narmadashankar Dave Kavita

See also  Great Things by Thomas Hardy
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *