નાખેલ પ્રેમની દોરી

નાખેલ પ્રેમની દોરી, ગળામાં અમને નાખેલ પ્રેમની દોરી.

આની કોરે ગંગા વા’લા! પેલી કોરે યમુના ! વચમાં કાનુડો નાખે ફેરી રે … ગળામાં અમને.

વૃંદા રે વનમાં વા’લે ધેનુ ચરાવી, વાંસળી વગાડે ઘેરી ઘેરી … ગળામાં અમને.

જળ રે જમુનાનાં અમે પાણીડાં ગ્યાં’તાં, ભરી ગાગર નાખી ઢોળી … ગળામાં અમને.

વૃંદા રે વનમાં વા’લે રાસ રચ્યો રે, કા’ન કાળો ને રાધા ગોરી … ગળામાં અમને.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ વા’લા, ચરણોની દાસી પિયા તોરી … ગળામાં અમને.

– મીરાંબાઈ

See also  Life And Death
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *