નૈહરવા હમકા ન ભાવે

નૈહરવા હમ કા ન ભાવે, ન ભાવે રે

સાંઈ કી નગરી પરમ અતિ સુંદર,
જહાં કોઈ જાએ ના આવે,
ચાંદ સૂરજ જહાં, પવન ન પાની,
કોન સંદેશ પહૂંચાવે,
દરદ યહ સાંઈ કો સુનાવે … નૈહરવા

આગે ચલું પંથ નહીં સૂઝે,
પીછે દોષ લગાવૈ,
કેહિ બિધિ સસુરે જાઉં મોરી સજની,
બિરહા જોર જરાવે,
વિષય રસ નાચ નચાવે …. નૈહરવા

બિન સતગુરુ અપનો નહીં કોઈ,
જો યહ રાહ બતાવૈ,
કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો,
સપને મેં પ્રીતમ આવે,
તપન યહ જિયા કી બુઝાવૈ … નૈહરવા.

– સંત કબીર

See also  Barcaroles by Susan Coolidge
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *