નાગર નંદા રે

નાગર નંદા રે, મુગુટ પર વારી જાઉં, નાગર નંદા.

વનસ્પતિ મેં તુલસી બડી હેં, નદિયનમેં બડી ગંગા;

સબ દેવનમેં શિવજી બડે હેં, તારનમેં બડા ચંદા. … નાગર નંદા.

સબ ભક્તમેં ભરથરી બડે હેં, શરણ રાખો ગોવિંદા;

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ, ચરણકમળ ચિત્ત ફંદા … નાગર નંદા.

– મીરાંબાઈ

See also  To Dianeme [Give me one kiss] by Robert Herrick
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *