મુંને લહેર રે લાગી

મુંને લહેર રે લાગી હરિના નામની રે, હું તો ટળી રે સંસારીયાના કામની રે … મુંને.

ચોટ લાગી તે ટાળી કદી નહીં ટળે રે, ભલે કોટિ પ્રયત્ન દુર્જન કરે રે … મુંને.

હું તો બાવરી ફરું છું મારા હૃદયમાં રે, મારી સૂરતી શામળિયાના પદમાં રે … મુંને

મહામંત્ર સુણાવ્યો મારા કાનમાં રે, હું તો સમજી મોહનજીને સાનમાં રે … મુંને

મીરાંબાઈને ગુરુજી મળ્યા વાટમાં રે, એણે છોડી દીધેલ રાજ પાટના રે … મુંને

– મીરાંબાઈ

See also  The Knight’s Return by Charles Kingsley
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *