“મુક્તક”

કિસ્મતને હથેળીમાં હંમેશા રાખો,
ચહેરાની ઉપર એની ન રેખા રાખો.
દેવાને દિલાસો કોઇ હિંમત ન કરે,
દુ:ખ દર્દંમાં પણ એવી પ્રતિભા રાખો.

——————————–

આ ઝીણાં રમકડા બહુ મનહર લાગ્યા,
સૌંદર્ય અને રંગથી સરભર લાગ્યા.
ઇન્કાર હતો પત્રમાં પણ પ્રેમ તો જો,
હસ્તાક્ષરો તારા મને સુંદર લાગ્યા.

———————————

જેવી મળે એવી જ સલામત રાખું,
હૂરોને ન સ્પર્શું ન મદિરા ચાખું.
એ હાલ છે જીવનનો કે દુનિયામાં અગર,
જન્નત જો ખુદા દે મને વેચી નાખું.

— મરીઝ —–

See also  The Maniac by Ella Wheeler Wilcox
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *