મેં તો હૃદયમાં ઓળખ્યા રામ

મેં તો હૃદયમાં ઓળખ્યા રામ, રાણા ઘરે નહીં રે આવું.

મીરાંબાઈ મહેલમાં રે, હરિ સંતનનો વાસ, કપટીથી હરિ દૂર વસે, મારા સંતન કેરા પાસ … રાણા.

રાણાજી કાગળ મોકલે રે, દો રાણી મીરાંને હાથ, સાધુની સંગત છોડી દો, તમે વસો અમારી સાથ … રાણા.

મીરાંબાઈ કાગળ મોકલે રે, દો રાણાજીને હાથ, રાજપાટ તમે છોડી, રાણાજી, વસો સાધુ સંગાથ … રાણા.

વિષનો પ્યાલો રાણે મોકલ્યો રે, દેજો મીરાંને હાથ, અમૃત જાણી મીરાં પી ગયાં, જેને સહાય શ્રીવિશ્વનો નાથ … રાણા.

સાંઢણીવાળા સાંઢણી શણગારજે રે, જાવું સો સો રે કોશ, રાણાજીના રાજમાં મારે, જળ પીવાનો દોષ … રાણા.

ડાબો મેલ્યો મેવાડ રે, મીરાં ગઈ પશ્ચિમની માંહ્ય, સર્વ છોડી મીરાં નીસર્યાં, જેનું માયામાં મનડું ન ક્યાંય … રાણા.

સાસુ અમારી રે સુષુમણા રે, સસરો પ્રેમ સંતોષ, જેઠ જગજીવન જગતમાં મારો, નાવલિયો નિર્દોષ … રાણા.

ચૂંદડી ઓઢું ત્યારે રંગ ચૂવે રે, રંગબેરંગી હોય, ઓઢું હું કાળો કમળો, દૂજો ડાઘ ન લાગે કોય … રાણા.

મીરાં હરિની લાડકી રે, રહેતી સંત હજૂર, સાધુ સંગાથે સ્નેહ ઘણો, પેલા કપટીથી દિલ દૂર … રાણા.

– મીરાંબાઈ

See also  Miss Blanche Says by Bret Harte
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *