મેં તો છાંડી કુલ કી લાજ

મેં તો છાંડી કુલ કી લાજ, રંગીલો રાણો કાંઈ કરશે, મહારાજ !

પાંવ મેં બાધૂંગી મૈં ઘૂઘરા, હાથ મેં લૂંગી સિતાર; હરિ કે ચરનું આગે નાચતી રે, કાંઈ રીઝેગો કિરતાર. … મૈં તો છાંડી.

ઝેર કો પ્યાલો રાણાજી ભેજ્યો, ધરિયો મીરાંબાઈ હાથ; કરી ચરણામૃત પી ગઈ રે, શ્રી ઠાકુર કો પરસાદ … મૈં તો છાંડી.

રાણાજીએ રીસ કરી ભેજ્યો, ઝેરી નાગ અસાર; પકડ ગલે બિચ ડાલિયો, કાંઈ હોય ગયો ચંદનહાર. … મૈં તો છાંડી.

મીરાં કે ગિરધારી મિલિયા, જનમ જનમ ભરથાર; મેં તો દાસી જનમ જનમ કી, કૃષ્ણ કંથ સરદાર. … મૈં તો છાંડી.

– મીરાંબાઈ

See also  To A Motherless Babe by Mrs J C Yule
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *