મેં તો કાયા કારણ ભેખ લીધા

કાયા કારણ ભેખ લીધા, રાણાજી! મેં તો કાયા કારણ ભેખ લીધા.

રમતા ને ભમતા જોગી આવ્યા આંગણિયે મારે, દાસી જાણીને દર્શન દીધાં … રાણાજી.

ગિરિધરલાલ વિના ઘડી ન ગોઠે રાણા! હરિરસ ઘોળી ઘોળી પીધાં … રાણાજી.

મોહને મોહ કર્યા કારમા અતિશે, રાણા, કંથા પહેરીને નેડા કીધા … રાણાજી.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ વહાલા, જંગલે જઈને ડેરા દીધા … રાણાજી.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *