માર્યા રે મોહનાં બાણ

માર્યા રે મોહનાં બાણ, ધુતારે મને માર્યા મોહના બાણ.

ધ્રુવને માર્યા, પ્રહલાદને માર્યા, તે ઠરી ના બેઠા ઠામ; શુકદેવને ગર્ભવાસમાં માર્યા, તે ચારે યુગમાં પરમાણ … માર્યા રે મોહનાં.

હિરણ્યકશ્યપ મારી વા’લે ઉગાર્યો પ્રહલાદ દૈત્યનો ફેડ્યો છે ઠામ; સાયર પાજ બાંધી વા’લે સેના ઉતારી, રાવણ હણ્યો એક બાણ … માર્યા રે મોહનાં.

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, અમને પાર ઉતારો શ્યામ … માર્યા રે મોહનાં.

– મીરાંબાઈ

See also  A Man by Thomas Hardy
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *