માણવો હોય તો રસ માણી લેજો

માણવો હોય તો રસ માણી લેજો પાનબાઈ! હવે આવી ચૂક્યો પિયાલો, કે’વું હતું તે કહી દીધું પાનબાઈ! હવે રે’ણી પાળવા હેતથી હાલો … માણવો.

રે’ણી થકી જોને રામ રીઝે પાનબાઈ! રે’ણી થકી રોમરોમ ભીંજાય, રે’ણી થકી રસ શરીરમાં પરવરે, રે’ણી થકી ઉગાવો જોને થાય … માણવો.

રે’ણી થકી ગુરુજી સાનમાં સમજાવે, રે’ણી થકી અમર જોને થવાય, રે’ણી થકી અદ્ધર ઉતારા પાનબાઈ! રે’ણી થકી પાર પોગી જોને જવાય … માણવો.

રે’ણી તે સરવથી મોટી પાનબાઈ! રે’ણીથી મરજીવા બની જોને જાય; ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં રે, રે’ણી પાળ્યેથી આનંદ વરતાય … માણવો.

– ગંગા સતી

See also  Lines To John M’murdo, Esq. Of Drumlanrig by Robert Burns
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *