માનવીનાં હૈયાને નંદવામાં વાર શી

માનવીનાં હૈયાને નંદવામાં વાર શી માનવીના હૈયાને

અધ બોલ્યા બોલડે થોડે અબોલડે

પોચા શા હૈયાને પીંજવામાં વાર શી માનવીનાં હૈયાને નંદવામાં વાર શી માનવીના હૈયાને

સ્મિતની જ્યાં વીજળી જરી શી ફરી વળી

એના એ હૈયાને રંજવામાં વાર શી એવા તે હૈયાને નંદવામાં વાર શી

માનવીનાં હૈયાને નંદવામાં વાર શી માનવીના હૈયાને

– ઉમાશંકર જોશી

See also  Self-Deception by Matthew Arnold
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *