મને કૃષ્ણ કનૈયાની મોરલી ગમે

મને કૃષ્ણ કનૈયાની મોરલી ગમે, મને જશોદાના લાલની મોરલી ગમે. મને કૃષ્ણ કનૈયાની …

રાત-દિવસ મારા મનમાં વસી, રાત-દિવસ મારા દિલમાં વસી, મને કૃષ્ણ કનૈયાની …

વા’લા વનમાં તેં મોરલી વગાડી હતી, તમે સુતી ગોપીને જગાડી હતી, મને કૃષ્ણ કનૈયાની …

વા’લા મોરલીમાં આવું શું જાદુ કર્યું, તમે સારું ગોકુળીયું ઘેલું કર્યું, મને કૃષ્ણ કનૈયાની …

મીરાં મસ્ત બની છે સાધુ-સંતમાં રે, એ તો વહી ગઈ રણછોડજીનાં અંગમાં રે, મને કૃષ્ણ કનૈયાની …

– મીરાંબાઈ

See also  Lal Of Kilrudden by Bliss Carman
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *