મળ્યો જટાધારી જોગેશ્વર

મળ્યો જટાધારી જોગેશ્વર બાવો, મળ્યો રે જટાધારી બાવો.

હાથમાં ઝારી, હું તો બાળકુંવારી વા’લા, દેવળ પૂજવા ચાલી … મળ્યો રે જટાધારી.

સાડી ફાડી મેં કફની કીધી વા’લા, અંગ પર ભભૂતિ લગાડી … મળ્યો રે જટાધારી.

આસન વાળી બાવો મઢીમાં બેઠો વા’લા, ઘેર ઘેર અલખ લગાડી … મળ્યો રે જટાધારી.

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ વા’લા, પ્રેમની કટારી મુંને મારી … મળ્યો રે જટાધારી.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *