મૈંને ગોવિંદ લીન્હો મોલ

માઈ, મૈંને ગોવિંદ લીન્હો મોલ.

કોઈ કહે હલકા કોઈ કહે ભારે, લિયા તરાજુ તોલ, કોઈ કહે સસ્તા, કોઈ કહે મહેંગા, કોઈ કહે અનમોલ. … માઈ મૈંને.

સુર નર મુનિ જાકો પાર ન પાવૈ ઢક દિયા પ્રેમ પટોલ વૃંદાવન કી કુંજગલીન મેં, લીન્હો બજાકે ઢોલ. … માઈ મૈંને.

ઝહર પિયાલા રાણાજી ભેજ્યાં પિયા મૈં અમૃત ઘોલ મીરાં કે પ્રભુ દર્શન દીજ્યો, પૂરવ જનમ કા કોલ. … માઈ મૈંને.

– મીરાંબાઈ

See also  The Golden Pitcher by Jean de La Fontaine’s Fables
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *