માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં

ફૂલ કહે ભમરાને, ભમરો વાત વહે ગુંજનમાં : માધવ કયાંય નથી મધુવનમાં.

કાલિન્દીના જલ પર ઝૂકી પૂછે કદંબડાળી: યાદ તેની બેસી અહીં વેણુ વાતા’તા વનમાળી ?

લહર વમળને કહે, વમળ એ વાત સ્મરે સ્પંદનમાં : માધવ કયાંય નથી મધુવનમાં…

શિર પર ગોરસમટુકી, મારી વાટ ન કેમે ખૂટી, અબ લગ કંકર એક ન લાગ્યો ગયાં ભાગ્ય મુજ ફૂટી;

કાજળ કહે આંખોને, આંખો વાત વહે અંસુઅનમાં : માધવ કયાંય નથી મધુવનમાં.

-હરીન્દ્ર દવે

See also  Alison’s Mother To The Brook by Josephine Preston Peabody
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *