મારે જાવું હરિ મળવાને

માછીડા હોડી હંકાર, મારે જાવું હરિ મળવાને, હરિ મળવાને, પ્રભુ મળવાને … માછીડા હોડી હંકાર.

તારી હોડીને હીરલે જડાવું, ફરતી મુકાવું ઘૂઘરમાળ, સોનૈયા આપું, રૂપૈયા આપું, આપું હૈયા કેરો હાર … મારે જાવું.

આણી તીર ગંગા ને પેલી તીર જમના, વચમાં વસે નંદલાલ, કાલંદીને રે તીરે ધેનુ ચરાવે, વ્હાલો બની ગોવાળ … મારે જાવું.

વૃંદાવનની કુંજગલીનમાં, ગોપી સંગ રાસ રમનાર, બાઈ મીરાં કહે ગિરિધર નાગર, કૃષ્ણ ઉતારો પેલે પાર … મારે જાવું.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *