મારાં ભાગ્ય ફળ્યાં રે

આજ મારે સાધુજનોનો સંગ રે રાણા, મારાં ભાગ્ય ફળ્યાં રે આજ … (ટેક)

સાધુજનોનો સંગ જો કરીએ પિયાજી, ચડે તે ચોગણો રંગ રે … મારાં ભાગ્ય ફળ્યાં.

સાકુટ જનનો સંગ ન કરીએ પિયાજી એ તો પાડે ભજનમાં ભંગ રે … મારાં ભાગ્ય ફળ્યાં.

અડસઠ તીરથ સંતોને ચરણે પિયાજી, કોટિ કાશી ને કોટિ ગંગ રે … મારાં ભાગ્ય ફળ્યાં.

નિંદા કરશે તે તો નર્કમાં જાશે પિયાજી, થાશે આંધળાં અપંગ રે … મારાં ભાગ્ય ફળ્યાં.

મીરાં કહે ગિરિધરના ગુણ ગાયો પિયાજી, સંતોની રજમાં શિર સંગ રે … મારાં ભાગ્ય ફળ્યાં.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *