લેને તારી લાકડી

લેને તારી લાકડી રે, લેને તારી કામલી, ગાયો ચરાવવા નહિ જાઉં માવલડી … લેને.

માખણ તો બલભદ્રને ખાયો. હમને પાયો ખાટી હો રે છાશલડી … લેને.

વૃંદાવનને મારગ જાતાં, પાંવમેં ખૂંચે ઝીણી કાંકલડી … લેને.

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, ચરણકમલ ચિત્ત રાખલડી રે … લેને.

– મીરાંબાઈ

See also  Down On Wriggle Crick by James Whitcomb Riley
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *